Tuia 250 Dawn Karrakia Date taken: Monday, October 8, 2018