Netball HOSG v Waikohu Date taken: Saturday, July 7, 2018