Hockey YMP v Ngatapa Date taken: Saturday, July 8, 2017