Netball YMP v HSOG Date taken: Saturday, July 1, 2017