Hockey YMP v THC Date taken: Saturday, June 17, 2017